Deutsch Česky
Cihelna Šitbořice

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a práva klientů

Dne 25.května 2018 vstoupilo v platnost "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" známé pod anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Pokud jste naším zákazníkem, pak nám svěřujete své osobní údaje. My potom zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s tímto "Nařízením o ochraně osobních údajů".

Kdo je správce?

Antonín Pavelka, jednatel společnosti Cihelna Šitbořice, IČO: 17618568, adresa Šitbořice 340, 691 76 Šitbořice
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na tel. čísle +420 725 332 942 nebo na e-mail: cihelna.sitborice@seznam.cz.

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnými zákony, jako je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, anebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Z toho plyne že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě uděleného souhlasu nebo platného právního důvodu, především pak oprávněného zájmu (tj. plnění smlouvy, zákonné povinnosti). Informační povinnost dle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů plníme ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Komunikace se zákazníkem
    Vaše kontaktní údaje jako jméno, příjmení, e-mail nebo telefon potřebujeme, abychom s Vámi mohli vůbec komunikovat.
  • Vedení účetnictví
    Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Plnění smlouvy
    Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení případně adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (především k dodání zboží).

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Obecně naše stránky nepoužívají tzv. cookies. Jedinou výjimkou je pouze náš e-shop, kde jsou cookies využity pro funkci nákupního košíku. Při procházení našich ostatních webových stránek nejsou zaznamenávány žádné údaje jako např. IP adresa, adresa stránky, ze které přicházíte apod.
Na našich stránkách nejsou žádné cizí reklamy a proto ani nepotřebujeme žádné prostředky pro personalizaci a cílení reklamy. Ze stejného důvodu neshromažďujeme údaje o návštěvnících našich webových stránek.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Jak bylo uvedeno výše, Vaše osobní údaje shromažďujeme prakticky výhradně v rámci vedení účetnictví. Tyto osobní údaje chráníme v maximální možné míře stejně jako naše vlastní účetní údaje. Přijali jsme a dodržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup jen naši pověření zaměstnanci a zástupce spolupracující firmy zodpovědné za vedení našeho účetnictví. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří splňují všechny požadavky na ochranu dat podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v České republice a nejsou předávána nikam mimo území ČR natož mimo Evropskou unii.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: cihelna.sitborice@seznam.cz.

Máte právo na informace o zásadách zpracování osobních údajů. Toto právo je prakticky naplněno již touto informační stránkou.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud u Vás dojde k nějaké změně nebo pokud shledáte své osobní údaje neaktuálními nebo neúplnými, pak máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, nebo pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, případně pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme/pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz - právo být zapomenut. Vaším dalším právem je právo na výmaz Vašich osobních údajů. Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni naši zaměstnanci i externí spolupracovníci, kteří pricházejí do styku s Vašimi osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních vztahů s námi.

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou orgánů státní správy, a to v rozsahu, který předepisuje příslušný zákon.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.května 2018.

Fotogalerie

Kontakt

mobil:  +420 725 332 942
e-mail:  cihelna.sitborice@seznam.cz
cihelna Šitbořice © 2011-2023    ·    obchodní podmínky    ·    ochrana osobních údajů    ·    prohlášení o shodě